ᐊᔪᕆᖅᓲᔾᔨᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ

General Tips for Supporting Learning at Home

ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᔭᕐᓂᖏᑦᑑᔮᕐᓂᐊᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑕᒃᓯᓐᓂ ᐱᑕᖃᕐᒪᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ. ᐊᔪᕆᖅᓲᔾᔨᒋᐊᕈᑎᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥ-ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ-ᑲᔪᓯᑦᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᓯ.

While helping your children learn at home can feel challenging at first, there are a few things you can do to make the transition easier. The following tips will help you set up a successful learning-at-home environment.

 • ᓂᐱᑭᑦᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᕕᖃᕐᓗᑎᒃ. ᐱᔭᕐᓂᖅᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᓂᖅᑎᐅᕐᕕᖕᒦᑦᑐᖅ ᑭᐳ ᖃᒥᐅᑕᐃᔭᕐᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐅᓚᕕᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᓂᐱᓖᑦ ᑕᑯᓐᓇᕋᔅᓴᐃᓪᓗ ᐊᕝᕙᐃᕐᓗᒋᑦ, ᓲᕐᓗ ᑕᓚᕖᓴ, ᓈᓚᐅᑎ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᑦ ᓂᐱᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓗᒋᑦ.
 • ᒪᓕᒍᓐᓇᖅᑕᔅᓯᓐᓂᒃ ᐋᖅᑮᓗᓯ. ᒪᓕᒍᓐᓇᖅᑕᔅᓯᓐᓂᒃ ᐋᖅᑮᒍᔅᓯ ᓱᕈᓰᑦ ᓂᕆᐅᒍᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᑐᑦ. ᖃᐅᑕᒫᑦ, ᐅᓪᓗᕆᓂᐊᖅᑕᔅᓯᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᖔᔅᓯ ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᖃᖅᐸᓪᓗᓯ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓯᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᓱᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑕᔅᓯᓐᓂᒃ. ᓱᕈᓰᑦ ᑎᑎᖅᓯᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᔭᕇᖅᐸᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓂᒃ. ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓗᓯ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓ ᓇᐃᑦᑑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ. ᐃᓱᒫᓗᒃᑕᐃᓕᒋᑦ “ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ” ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖖᒋᑦᑕᕆᐊᒃᓴᔅᓯᓐᓂᑦ! ᓈᒻᒪᒃᑎᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᔅᓯᓐᓄᑦ.
 • ᐱᖖᒍᐊᕐᓇᖅ! ᐱᖖᒍᐊᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᓱᕈᓯᖅ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ. ᐱᖖᒍᐊᖃᑎᒋᖃᑦᑕᒃᑭᑦ ᕿᑐᕐᖓᑎᑦ. ᕿᑐᕐᖓᒐᓚᒃᑯᕕᑦ, ᐱᖖᒍᐊᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑦ. ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᖖᒍᐊᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓲᖑᒻᒪᑕ, ᐱᖖᒍᐊᕈᓐᓇᕐᕕᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ.
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᕕᖃᖅᑎᒃᑭᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐸᐃᑉᐹᑎᒎᔅᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖅ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᑭᐳᒦᓪᓗᓂᓘᓐᓃᑦ! ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᒋᐊᕐᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᑦᑕᔅᓯᓐᓄᑦ ᐊᖏᕋᒥ. ᐆᑎᕆᕕᑦ? ᓱᕈᓰᑦ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᕐᖑᓯᕐᓄᑦ ᐆᒃᑐᑲᑕᒃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᓘᑎᓄᓪᓗ, ᐊᓘᑎᕋᓛᓄᓪᓗ ᓂᖅᑎᐅᕈᑏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ.
 • ᓴᓇᕈᓘᔭᖃᑎᒌᓪᓗᓯ ᐊᔪᖖᒋᑕᔅᓯᓐᓂᒃ. ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᖃᖅᑎᑦᑐᓐᓇᕆᕙᔅᓯᐅᒃ ᐊᔪᖖᒋᑕᐅᔪᑐᖃᕐᓂᒃ, ᓲᕐᓗ, ᓴᐸᖖᒋᕆᓂᖅ, ᕿᓚᐅᔾᔭᕐᓂᖅ, ᖃᒧᓯᐅᕐᓂᖅ, ᓂᕿᓕᕆᓂᖅ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᓯ. ᐊᔪᖖᒋᑕᖃᕈᕕᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᖏᑕ ᒪᓕᖕᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᖏᑕ ᓄᑖᑦ, ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ ᐊᑕᖅᑭᓯᒋᐊᒃᓴᖅ (ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑎᐊᕆᐊᒃᓴᖅ) ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᓈᓚᑦᑎᐊᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ, ᒪᓕᒍᓇᕐᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓗᓂ, ᓴᓇᕈᓘᔭᕐᓗᓂ ᐃᓱᒪᓇᓱᐊᕆᐊᓕᖕᓂᓪᓗ.
 • ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓃᓐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ. ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᑯᑖᓗᐊᖅᐸᓪᓗᓂ ᐃᔩᖕᓄᑦ ᐱᐅᖏᒻᒥᒻᒪᑦ. ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᖅᐸᓪᓗᓯ ᑎᒍᒥᐊᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᓂᓪᓗ ᑕᑯᓐᓇᖖᒋᑲᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖔᕐᓗᑎᒃ (ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᕐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ) ᐸᐃᑉᐹᒃᑯᓪᓘᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ.
 • ᓄᑲᖓᑲᐃᓐᓇᖅᐸᓪᓗᓯ. ᓱᕈᓰᑦ ᒪᑭᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ, ᑕᓯᓯᕐᓗᑎᒡᓗ, ᓅᑲᑕᒡᓗᑎᓪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐅᓪᓗᕐᒥ. ᐃᖃᐃᓕᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᕗᖅ ᐃᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐊᑐᕈᔅᓯᐅᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ, ᓲᕐᓗ ᓯᓚᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓃᑦ.
 • ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒋᑦ. ᐊᖏᕐᕋᒥ ᕿᑐᕐᖓᑎᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖖᒋᑕᑎᑦ? ᐱᖃᑎᖕᓄᑦ ᐃᓚᔮᓐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ.
 • ᐅᖃᓕᒫᖅᐸᓪᓗᑎ! ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᖃᕋᓴᖓᑕ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᑑᑎᕗᖅ. ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᖃᑎᒋᓕᖅᑭᑦᑖᕙᓪᓗᒍ, ᐊᐱᕆᓚᐅᓱᖓᖅᐸᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᐊᖕᒪᖔᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥᒃ. ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑎᑉᐸᓪᓗᒋᑦ. ᓱᕈᓰᑦ ᐊᐱᖅᓱᕈᓐᓇᖅᑎᑉᐸᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᕙᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᔪᒃᑏᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᑕᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
 • Set up a quiet workspace. This can be as simple as clearing off the kitchen table during learning hours. Make sure that audible and visible distractions, such as the TV, radio, and other conversations, are removed or kept to a minimum. 
 • Follow a routine. Following a routine helps children to know what to expect. Each day, talk about that day’s tasks before you begin your learning sessions. You may also want to write or draw a simple schedule. Children can check off each item on the schedule as they complete it. Start with a shorter amount of school time, and gradually increase the amount of time and work that is expected to be done. Don’t feel pressure to follow a typical “school” schedule! Stay balanced and do what works for you and your family.
 • Play! Interactive play is important to a young child’s development. Take time to play with your children. If you have multiple children, they can also play with each other. While older children typically spend less time each day playing, make sure you schedule some time for all children to play freely.
 • Make time for active learning. Not all learning needs to be on paper, a computer, or sitting at a table! Try to incorporate learning into activities you already do in your home. Are you baking? Have children practise their math skills by working with the fractions in the cups, tablespoons, and teaspoons in the recipe. 
 • Be creative and share skills. Learning at home also includes learning traditional skills, such as sewing, beading, drum dancing, qamutiik making, country food preparation, and many other activities. If you have a traditional skill to share, work it into the daily learning schedule. Beyond learning something new, your children will practise their respectful listening skills, learn how to follow instructions, and work on creativity and problem-solving.
 • Monitor screen time. Looking at screens for too long is not good for anyone’s eyes. Take breaks from looking at tablets and computers to read print material (such as books and magazines) or to write on paper. 
 • Take body breaks. Make sure children are able to get up, stretch, and move around throughout the day, every day. Daily physical activity is an important part of healthy living. As long as you are following your community’s health and safety guidelines, outdoor activities are also encouraged.
 • Reach out. Having trouble supporting your children at home? Reach out to friends and family for suggestions.
 • Read! Daily reading supports all children’s brain development. Read with your child frequently, asking occasional questions to make sure they are understanding the story. Allow children to read to you. Encourage children to ask questions about what they read. Talk to older children about what they are reading.